Protecția datelor cu caracter personal

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal

FUCHS CONDIMENTE RO SRL societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în Mun. Curtea de Argeș, jud Argeș, str. Nordului 41-43.
 

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate

Date cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. FUCHS CONDIMENTE RO SRL prelucrează prin intermediul site-ului următoarele categorii de date:

 • date de identificare: nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 • suplimentar față de punctul anterior, informații referitoare la ocupația, numele angajatorului sau angajatorilor anteriori, natura activității proprii, informații despre studii, sau alte informații furnizate de persoana vizată, de regulă în CV-uri – pentru datele colectate la secțiunea “Recrutare”;
 • adresa de e-mail și datele profilului cu care userul se conectează pe site-urile de socializare (de ex. Facebook), în funcție de setările de confidențialitate ale contulului rețelei de socializare – pentru datele colectate la secțiunea “Rețetele mele”;
 • date colectate de la participanții la concursurile noastre. Pentru persoanele înscrise și desemnate “câștigători”, suplimentar se vor colecta date precum: CNP (în cazul premiilor mai mari de 600 de lei) și adresă de domiciliu pentru îndeplinirea obligațiilor legale care care îi revin Organizatorului.

Prelucrarea înseamnă operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.
 

Cui aparțin aceste date?

FUCHS CONDIMENTE RO SRL prelucrează date cu caracter personal aparținând consumatorilor, personal angajat al clienților și al potențialilor clienți sau ale candidaților pentru procesul de recrutare. Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă denumirea de „Persoane vizate”.
 

Cum sunt obtinuțe aceste date?

Datele sunt obținute direct de la persoanele vizate în momentul când sunt completate formulare disponibile pe site sau sunt transmise prin mijloacele prezentate pe site (email, fax).
 

În ce scopuri sunt prelucrate datele?

 • Oferirea de suport cosumatorilor și clienților sau potențialilor clienți;
 • Activități de recrutare;
 • Pentru a permite utilizatorilor să gestioneze mai ușor preferințele/rețetele favorite;
 • Pentru înscrierea în concurs și pentru înmânarea premiilor câștigate.

 

Care este temeiul prelucrării datelor?

 • Pentru îndeplinirea unor obligații contractuale (ex: furnizarea de produse, emitere documente fiscal și pentru transport);
 • În baza unui interes legitim al FUCHS CONDIMENTE RO SRL (ex: ocuparea posturilor vacante, răspuns la solicitările consumatorilor/clienților);
 • În baza consimțământului persoanei vizate în cazul în care acesta a fost acordat și doar pentru activități de marketing sau în cazul transferului de date care nu reprezintă obligație legală sau contractuală;
 • Pentru îndeplinirea unor obligații legale conform legislației în vigoare.

 

Este obligatorie pentru persoana vizată furnizarea de date personale?

În anumite situații, refuzul de a comunica date poate determina imposibilitatea FUCHS CONDIMENTE RO SRL de a îndeplini obligații contractuale și/sau legale. De exemplu, livrarea unei comenzi nu poate fi realizată în lipsa datelor necesare pentru facturare și expediere sau un candidat nu poate fi selectat în lipsa datelor de contact.
 

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 • Către furnizori de servicii (mentenanță, dezvoltare website);
 • Către instituții publice doar în măsura în care există o cerință legală în acest sens.

 

Cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Pe toată perioada pentru care există acordul (pentru comunicări de marketing), pentru un termen de 1 an pentru informațiile colectate în procesul de recrutare, pe toată durata existenței relației contractuale sau pentru un termen de 2 ani în cazul reclamațiilor, sugestiilor. În cazul în care există prevederi legale cu privire la păstrarea unor date cu caracter personal, acestea vor fi stocate în consecință.
 

Drepturile persoanelor vizate:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate, conform celor prevăzute în prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere se va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat. Se poate percepe o taxă (în funcție de costurile administrative) sau se poate refuza cererea dacă aceasta este nefondată sau excesivă.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment prelucrărilor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul FUCHS CONDIMENTE RO SRL, 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43 sau prin e-mail: dpo@fuchs.ro
Fuchs Condimente RO SRL a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise la sediul FUCHS CONDIMENTE RO SRL, 115300 Curtea de Argeș, Str. Nordului 41-43 sau prin e-mail: dpo@fuchs.ro
 

Procesele decizionale automatizate/ realizarea de profiluri

Nu sunt utilizate procese individuale automatizate și nu sunt realizate profiluri.